Thông tư nghị định

Category

Thông tin mới nhất về các văn bản, nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường của chính phủ.

34Articles

Quy định đề án bảo vệ môi trường

Quy đinh điều kiện thực hiện hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất

Thông tư 19/2011/TT-BYT An toàn vệ sinh lao động

Mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của UBND Bình Dương

Nghị định 03/2015/NĐ-CP

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM, cam kế bảo vệ môi trường

Quy định về quản lý chất thải nguy hại