Thông tư nghị định

Category

Thông tin mới nhất về các văn bản, nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường của chính phủ.

56Articles

Chương II Thông tư 72/2017/TT-BTNMT

Điều 62 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Điều 35 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Văn bản QCVN 01-MT : 2015/BTNMT

Văn bản QCVN 62-MT:2016/BTNMT

Phụ lục XIII Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Điều 28 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Phụ lục III Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Phụ lục XVI Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Phục lục III Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Các thủ tục về Quản lý chất thải