Xử lý nước thải

Category

Tư vấn hồ sơ và dịch vụ thu gom nước thải & xử lý phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị trước khi đấu nối vào hệ thống

21Articles

Xử lý nước thải cao su công nghiệp

Xử lý nước thải chăn nuôi

Lọc sinh học RBC (đĩa quay sinh học)

Hầm BIOGAS

Quá trình Fenton trong xử lý nước thải

Tuyển nổi siêu nông – DAF

Xử lý nước thải xi mạ

Bể lọc sinh học

UASB – Bể bùn kỵ khí dòng chảy ngược

MBR – Mambrane Bioreactor

SBR – Sequencing Batch Reactor

Xử lý nước thải chế biến thực phẩm