Hồ sơ ĐTM

Category

Cung cấp thủ tục làm Hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho chủ đầu tư dự án thực hiện nộp lên CQCN, nhằm phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư, để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai

5Articles

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Quá trình thẩm định lập, phê duyệt ĐTM

Hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM