Thông tư nghị định

Category

Thông tin mới nhất về các văn bản, nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường của chính phủ.

54Articles

Điều 9 Nghị định 45/2022/NĐ-CP

Chương 2 Mục 3 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Chương 2 Mục 2 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Chương 2 Mục 1 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Điều 77 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Điều 46 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Điều 126 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Điều 27 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Điều 31 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Mục 2 (điều 59 – 63) Luật Chăn nuôi 2018

Mục 5 (điều 86-87) Luật Bảo vệ môi trường 2022