Hồ sơ môi trường

Category
19Articles

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trám lấp giếng không sử dụng

Đánh giá tác động môi trường (cấp bộ)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Đăng ký môi trường

Kiểm kê khí nhà kính

Vệ sinh môi trường lao động

Giấy phép môi trường

Quá trình thẩm định lập, phê duyệt ĐTM

Hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường