Dịch vụ

Category

Giải pháp tự vấn tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định

10Articles

Đánh giá tác động môi trường (cấp bộ)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Dịch vụ thu gom chất thải

Dịch vụ xử lý nước thải

Dịch vụ xử lý khí thải

Vệ sinh môi trường lao động

Giấy phép môi trường

Dịch vụ lập hồ sơ môi trường trọn gói cho doanh nghiệp