Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Category

Tư vấn cung cấp các thông tin, số liệu, dữ liệu về nguồn phát sinh chất thải, tác động của chất thải tới các thành phần môi trường, công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình và hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở sản xuất

4Articles

Đánh giá tác động môi trường (cấp bộ)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Quá trình thẩm định lập, phê duyệt ĐTM

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm