Thông tư nghị định

Category

Thông tin mới nhất về các văn bản, nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường của chính phủ.

56Articles

Mục 2 (điều 59 – 63) Luật Chăn nuôi 2018

Mục 5 (điều 86-87) Luật Bảo vệ môi trường 2022

Mục 4 (điều 68 đến 73) luật Bảo vệ môi trường 2022

Mục 3 (điều 65-66-67) luật BVMT 2020

Mục 3 (điều 20 – 27) Nghị định 36/2020/NĐ-CP

Điều 17 Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Điều 34 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Điều 82 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14

Điều 34 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Phụ lục I Quyết định 01/2022/QĐ-TTg

Điều 37 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Điều 40 luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14