Thông tư nghị định

Category

Thông tin mới nhất về các văn bản, nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường của chính phủ.

34Articles

Phục lục III Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Các thủ tục về Quản lý chất thải

Nghị định 53/2020/NĐ-CP

Quy định đối với các cơ sở SX, KD chưa có giấy phê duyệt về môi trường

Phụ lục 2 – Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Giám sát, khai thác, sử dụng nước ngầm

Quy định về xử lý trám, lấp giếng khoan không sử dụng.

Về kế hoạch & biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Về bảo vệ môi trường