Tư vấn môi trường, xả thải

QUÁ TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐTM (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG)

http://moitruongvietkhang.com/ho-so-moi-truong/qua-trinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-dtm-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong/

Các quy định về thực hiện hồ so ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) và KHBVMT (Kế hoạch bảo vệ môi trường)